Baskers korning ägde rum 1 april 2006

Domare på Mentaldelen var Stefan Björkman och Ann Englund
Exteriörbeskrivare var Maria Bexander
Baskers totalpoäng på mentaldelen blev 180 poäng
Här nedanför kan du se hur de var fördelade. . .


Korningstabell 
(Baskers resultat i gult)

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Lömsk

Aggressiv

Reserverad

Överdrivet tillgänglig

Mindre tillgänglig

Tillgänglig, öppen

Tillgänglighet

Koeff 15

Avvisar kontaktsök- ande människa med aggressiv attack.

Avvisar kontakt med aggressiva beteenden

Undandrar sig kontakt från vänlig människa vid testets inledande moment. Reservationen fortsätter i kontakttagande med övrig fig.

Söker kontakt utan anledning. Överdrivet inställsam i kontakttagande med figuranter under testet.

Accepterar kontakttagande från vänlig människa utan att besvara den. Har samma passivitet i avreaktionen med figuranter.

Tar kontakt när anledning finns. Ex. när föraren tar kontakt eller figuranten bjuder kontakt i avreaktion.

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Obefintlig

Obetydlig

Liten

Mycket stor

Måttlig

Stor

Kamplust
Jakt

Koeff 8
*mom.3 genomförs 2ggr.

Bästa resultatbedöms

Intresserar sig inte för rörliga föremål eller flyende objekt.

Svagt intresse som avbryts snabbt

Något intresse utan att fullfölja.

Startar mycket snabbt. Hög fart. Obetydligt eller inget bytesintresse.

Startar något tveksamt, men kan fullfölja - gripa bytet.

Startar målmedvetet. Har bytesintresse och kan fullfölja - gripa bytet. *

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Obefintlig

Obetydlig

Mycket stor

Liten

Stor

Måttlig

Kamplust
Social

Koeff 6

Svarar inte mot kampattityder

Svarar svagt mot
kampattityder.

Svarar mycket snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv snabbt till kamp.

Svarar mot kamp- attityder. Uppmanar ej till kamp.

Svarar snabbt mot kampattityder. Uppmanar själv gärna till kamp.

Svarar mot kampattityder. Uppmanar själv till kamp.

 

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Slö

Något slö

Impulsiv

Mycket livlig

Mindre livlig

Livlig

Temperament

Koeff 10

Utebliven reaktion i testsituationerna.

Brister i uppmärksamheten. Oengagerad. Startar långsamt mot retningarna.

Överdrivet uppmärksam. Svarar mycket snabbt mot retningar. Växlar för snabbt handlingar. Störs av omgivningen.

Mycket uppmärksam. . Svarar mycket snabbt mot retningar. Störs något av omgivningen

Något ouppmärksam. Svarar något långsamt mot retningar. Anpassar sig en aning långsamt i testsituationerna.

Uppmärksam. Svarar snabbt mot dom flesta retningssituationerna. Anpassar sig i testsituationerna.

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Stor med kvarstående aggressivitet

Måttlig med kvarstående aggressivitet

Obetydlig utan kvarstående aggressivitet

Liten utan kvarstående aggressivitet

Stor utan kvarstående aggressivitet

Måttlig utan kvarstående aggressivitet

Skärpa

Koeff 5

Svarar omedelbart med stor aggressivitet. Kan ej avreagera när hotet upphört..

Svarar aggressivt mot hotsituationer. Kan ej avreagera när hotet upphört.

Svarar ej med aggressivitet i hot situationer. Kan visa uppgivenhet.

Svarar så småningom med aggressivitet mot hotsituationer. Kan visa tendenser till uppgivenhet.

Svarar med tyngd och kraft i agerandet. Avreagerar.

Svarar med riktigt avpassad aggressivitet i hotsituationer. Avreagerar.

 

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Obefintlig

Obetydlig

Mycket stor

Liten

Stor

Måttlig

Försvarslust

Koeff 5

Flyr eller underkastar sig.

Engagerar sig ej i hotet. Stannar kvar men kan underkasta sig eller visar flykttendenser.

Avvisar mycket snabbt med kraftiga attacker.

Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens.

Avvisar snabbt med attacker.

Avvisar måttligt med några attacker utan flykttendenser.

 


-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Höggradigt nervös

Nervös

Något nervös

Nervösa tendenser

Relativt nervfast

Nervfast

Nerv- konstitution

Koeff 35

Överslagshandlingar. Flykter. Oförmåga till koncentration. Kan ej avreagera mellan momenten. Kan vara omotiverat skällig, gnällig.

Överslagshandlingar. Svårighet med koncentrationen såväl i aktivitet som passivitet. Stressar mellan mom. Eller aktiviteten avtar markant efter hand. Kan vara skällig, gnällig.

Upprepade omorienterade beteenden från, under många moment. Stressar upp sig. Koncentrationssvårigheter. Svårighet med avreaktionsförmågan. Kan vara skällig och gnällig.

Inslag av omriktade beteenden i några moment. Någon svårighet med avreaktionen. Kan koncentrera sig under aktivitet. Vissa koncentrationssvårig-heter under passivitet.

Någon enstaka störning i form av omriktade beteenden mot objektet.

Utan inslag av störning

 

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Mycket hård

Mycket vek

Vek

Hård

Något vek

Måttligt hård

Hårdhet

Koeff 8

Mycket självständig. Svår att engagera. Okänslig.

Svårighet att övervinna obehag. Tar lång tid. Behöver mycket hjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna.

Svårighet att övervinna många testsituationer. Behöver hjälp.

Övervinner något för snabbt och självständigt.

Tveksamhet i att övervinna enstaka testsituationer.

Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning.

 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

 

Obefintlig

Obetydlig

Liten

Måttlig

Stor

Mycket stor

Dådkraft

Koeff 8

Oförmåga att lösa testsituationerna trots förarhjälp.

Behöver lång tid och förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna.

Behöver förarhjälp for att lösa huvuddelen av testsituationerna.

Löser självständigt men med tidsfördröjning de flesta testsituationerna.

Löser självständigt men snabbt huvuddelen av testsituationerna.

Löser direkt och självständigt samtliga testsituationer

 


-

-

+

 

Skotträdd

Skottberörd

Skottfast

Skottfasthet

Rädslan tilltar efter varje skott. Vill lämna platsen.

Avbryter verksamhet. Har svårigheter att återta den avbrutna verksamheten. Berördheten avtar ej efter flera skott.

Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamheten igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott.