Mentalbeskrivning

Askelons Basker

KÄND MENTALSTATUS

Arrangör: Falu BK   Provdag: 26/9 2004
Mentalbeskrivare: Latte Nordmark

                   1

2
              4                    5
1a Kontakt      Hälsning
Avvisar kontakt med och/eller
bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.  Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. 
1b
Kontakt
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.Alt.provas inte detta moment.  Följer med motvilligt. Följermed, men är inte angagerad i testledaren.  Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. 
1c
Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbetende.  Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbetende.
2a
Lek 1
Leklust 
 Leker inte. Leker inte, men visar intresse.  Startar långsamt,blir aktiv,leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt,leker mycket aktivt.
2b
Lek 1
Gripande
 Griper inte. Griper inte,nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,hugger föremålet i farten.
2c
Lek 1
Gripande o dragkamp
Griper inte.  Griper tveksamt, släpper, håller,men drar inte emot. Griper,drar emot,men släpper och tar om.Alt.tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen,drar emot,rycker,alt.ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
 3a, 2 tillfälle
Förföljande
 Startar inte.  Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt.. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart,målinrikt.bromsar in vid bytet. Startar  direkt med hög fart.Springer förbi bytet.Kan vända. 
 3b,2 tillfälle
Gripande
Nonchalerar föremålet. Griper inte,nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
 4 Aktivitet
Är ouppmärksam,ointresserad,inaktiv. Är uppmärksam och -lugn,står,sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn.Ensatka aktivitetshöj.  Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
 5a Avst.lek
Intresse
Engageras inte av figuranten.  Kontroll,avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbfott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg,upprepade startförsök.
 5b Avst.lek
Hot/Agg
 Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbetende under första och andra del.  Visar flera hotb. under mom.första del. Visar flera hotb.,under mom.första o andra del.
 5c
Avst.lek
Nyfikenhet
 Går ej fram till figuranten.  Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den den dolda men talande figuranten. Går fram till fig.med låg kroppsställ.och/eller med tidsfördröjning. Går fram till fig.utan hjälp.
 5d
Avst.lek
Leklust
 Visar inget intresse.  Leker inte, men visar intresse.  Leker Griper. Drar emot,men kan släppa och ta om.  Griper direkt. Drar emot,släpper inte.
 5e
Avst.lek
samarbete
 Visar inget intresse.  Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.  Är aktiv med fig. Uppmanar fig. till forts.lek.
 6a
Överrask.
Rädsla.
 Stannar inte eller kort stopp.  Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Flyr högst 5 meter.  Flyr mer än 5 meter.
 6b
Överraskn.
Hot/agg
 Visar inga hotbeteenden.  Visar enstaka hotb. Visar flera hotb. under längre tid. Visar flera hotb. och någon attack. Visar hotb. o att. som kan avslutas m bett.
 6c
Överraskn.
Nyfiken
Ingen tempför. eller undanmanöver. Går fram när föraren sitter på huk och och talar till overallen och lockar på hunden. Går fram till over. när föraren står brevid. Går fram t overall när för. gått halva avståndet. . Går fram t. overall. själv.. 
 6d
Överraskn..
rädsla
Ingen tempföränd. el undanman. Liten båge el. tempväx. vid någon pass. Båge el tempväx.vid 1 pass.Minsk.utslag vid 2 pass. Båge el. tempväxl. minst 2 pass.utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter el ökad rädsla efter sam. pass.
 6e
Överraskn.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar tittar på over. vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar el. tittar på overall.vid minst2 tillfälle. Biter el leker m overallen. Intresset minsk. efterhand.  Biter i el leker med overallen v 2 el. fler pass.
 7a
Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.  Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Flyr högst 5 met.  Flyr mer än 5 met.
 7b
Ljudkänsl.
Nyfikenhet.
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet och lockar på hunden. Går fram t skar. när för. står brevid. Går fram t skram. när för.gått halva avsåndet.  Går fram t skram. utan hjälp.
 7c
Ljudkänsl.
Kvarsstånd.
rädsla
 Ingen tempför. el. undanman. Liten båge el tempväx. vid någon av pass. Båge el tempväx.vid 1 pass.Minskad utslag vid 2 pass. Båge el tempväx. vid minst 3 pass utan minskad intesitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samt. pass.
 7d
Ljudkänsl.
Kvarståene.
Intresse.
 Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar el tittar mot skraml vid minst 2 tillfällen.
Biter i eller leker m skram.Intresset minskar efterhand. Biter el leker med skarmlvid minst 2 eller flera pass.
 8a
Spöken
Hot /agg
Visar inga hotbet.  Visar enstaka hotbet. Visar flera hotbet. under längre tid. Visar flera hotbet. o några attack. Visar hotbet. o flera attack.
 8b
Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse.  Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela moment.
 8c
Spöken
Rädsla
Uppehåller sig farmför el brevid föraren  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid för. Någon avstånsreg. Uppehåller sig i huvudsak framför föraren. Växlar mellan flyktstart och kont. Uppehåll. sig i i huvudsak bakom föraren Växl. mellan flykt. och kontr. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen.
 8d
Spöken
Nyfikenhet
Går fram till fig.när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går fram till figuranten när föraren talar till figuranten och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står brevid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avstånd. Går fram t fig.utan hjälp.
 8e
Spöken
Kontakt.med figurant i spökdräkt.
 Avvisar el undviker kontaktförsök. Accept. kont. från figuranten utan att besvara den. Besvara kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbet. mot fig. Kan ex. hoppa o gnälla.
 9a
Lek 2
Leklust
 Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktivt. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker intensivt.
 9b
Lek 2
Gripande
 Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt.el med framtänderna Griper direkt m hela munnen.  Griper direkt.
 10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek el passivitet. Låser sig mot publiken,skytten el annat. Åter gåt inte till lek/pass.  Berörd, rädd.